Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu sklep-z-meblami.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w
związku z korzystaniem przez nich z serwisu.

W zakres przetwarzanych danych wchodzą (te dany, które Użytkownik podaje przy logowaniu do serwisu) imię i nazwisko,
adres, adres email, numer telefonu. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika lub do czasu funkcjonowania Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

WH PLUS Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2A / H2, 40-384 Katowice, Polska,
NIP: 954283343,
KRS: 0000934972,
REGON: 520534207.
Telefon: +48 32 793 93 99,
faks: +48 32 757 05 78,
email: info@sklep-z-meblami.pl

 

Z administratorem możesz się skontaktować pisząc na adres: kontakt@sklep-z-meblami.pl lub telefonicznie pod numerem 32
793 93 99 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec
udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi
aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy
prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) w celu realizacji zamówień i ewentualnych reklamacji realizowanych przez Użytkownika oraz innych sytuacji
wynikających z działalności serwisu SKLEP-Z-MEBLAMI.PL
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Mbank S. A. w związku z:

  • świadczeniem przez Mbank S. A. na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do
   obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Mbank S. A. płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego
   przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Mbank S. A. należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
   szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  • Mbank S. A.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

9. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania
procesu obsługi kontaktu informacyjnego

10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii
internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O
wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od
Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklep-z-meblami.pl Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

14. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa
polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

16. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji
jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem
internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do
Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym,
przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności
przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych
przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie
danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu
internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów
zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez
nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
internetowym a Bankiem.

 


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane
znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Regulamin sklepu znajduje się tutaj: Regulamin